Projekty zrealizowane

 

Informacja z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2012 r.

lp.

Nr Działania/ Poddziałania termin realizacji

Nazwa projektu/Okres realizacji projektu

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Jednostka realizująca projekt

1.

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

„Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo ! II”

______________

okres realizacji projektu

01.02.2010 r. – 31.10.2012 r.

Pomoc w założeniu
 i funkcjonowaniu w pierwszym roku działalności nowym 30 przedsiębiorstwom oraz przygotowanie 72 osób do założenia i prowadzenia własnych firm na terenie powiatu choszczeńskiego

83 osoby

wsparcie pomostowe udzielono 30 osobom

 

Wartość całego projektu: 1 796 855,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2012:

225 874,00 zł

 

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

2.

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

„Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo ! III”

______________

okres realizacji projektu

01.10.2012 r. – 31.03.2015 r.

Celem głównym projektu jest podjęcie aktywności zawodowej poprzez aktywizację gospodarczą 30 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu powiatu choszczeńskiego do stycznia 2015 r.

60 osób

30 osób uzyska wsparcie finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe

Wartość całego projektu: 1 991 002,29 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2012:

54 339,95 zł

 

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

3.

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia bez podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

„Lepsza przyszłość”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w tym os. poniżej 25 r.ż oraz os. niepełnosprawnych

165 osóbw 2012 r. uzyska wsparcie w zakresie

- pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

- jednorazowe środki na uruchomienie własnej firmy (39osób),

-staże (108 osób),

-szkolenia (10 osób),

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (8 osób)

Wartość całego projektu: 1 719 000,00 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

4.

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

„Akcja dotacja” ______________

okres realizacji projektu

01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.

Program skierowany jest do 42 osób;

-młodych matek powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

-osób do 25 roku życia

 

42 osoby

37 osób uzyska wsparcie finansowe

Wartość całego projektu: 1 041 000,40 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2012:

200 00,20 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

5.

7.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

„Kieruj swoim losem” ______________

okres realizacji projektu

01.10.2012 r. – 31.03.2015 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa
i społeczna osób korzystających z pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym

od 2008 r. zostało objętych wsparciem 515 osób w tym

w roku 2012 r.

176 osób

Wartość projektu

1 667 747,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012:

1 500 956,10 zł

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

 

RAZEM

wartość ogólna projektów

8 215 604,69 zł

wartość dofinansowania na rok 2012

3 520 170,25 zł

 

Projekty ze środków ministerialnych oraz dotacji celowej PFRON zrealizowane przez powiat w 2012 r.

lp.

Instytucja ogłaszająca konkurs

Nazwa zadania/ okres realizacji zadania

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Jednostka realizująca projekt

1.

Program specjalny z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

„Młodzi czas na was”

______________

okres realizacji projektu

31.05.2012 r. – 31.12.2012 r.

Program skierowany jest do 96 osób do 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, długotrwale bezrobotnych i osób bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie.

 

96 osób

-poradnictwo indywidualne (96 osób)

-zajęcia aktywizacyjne(85osób)

-szkolenie ABC przedsiębiorczości (11osób)

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (11 osób),

- staż (85 osób)

- zwrot kosztów przejazdu (58osób) i opieki nad dzieckiem do lat 7 (14 osób)

Wartość całego projektu

540 000,80 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

2.

Projekt pilotażowy realizowany w ramach programu „Młodzi na rynku pracy” opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki i Polityki Społecznej

Twoja kariera – Twój Wybór”

______________

okres realizacji projektu

01.07.2012 r. – 31.12.2013 r.

Program jest skierowany do osób do 30 roku życia,  zarejestrowanych  po raz pierwszy w urzędzie, do 6 miesięcy od dnia rejestracji

60 osób

Wartość całego projektu

780 001,40 zł

Wartość dofinansowania rok 2012:

390000,70 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

3.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Program z rezerwy Ministra dla osób do 30 roku życia

______________

okres realizacji projektu

01.09.2012 r. – 28.02.2013 r.

Program jest skierowany do osób do 30 roku życia

106 osób

Wartość całego projektu

na 2012 rok

702 000,00 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

4.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Program z rezerwy Ministra dla osób po 50 roku życia

______________

okres realizacji projektu

01.09.2012 r. – 28.02.2013 r.

Program jest skierowany do osób po 50 roku życia

55 osób

Wartość całego projektu

na 2012 rok

189 000,40 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

5.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”______________

okres realizacji projektu

15.06.2012 r. – 30.06.2013 r.

Celem projektu jest termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej:

-budynek internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie przy ul. Chrobrego 31A

budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2

- kompleks budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie przy ul. Chrobrego 31A

 

-------

Wartość całego projektu

5 467  860,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

500 645,00 zł

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

6.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”

______________

okres realizacji projektu

22.10.2012 r. – 21.12.2012 r.

Celem projektu jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Hala sportowa przy ZS Nr 1 w Choszcznie

-------

Wartość całego projektu

do 842  870,00 zł

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

7.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Rodziny Zastępczej

______________

okres realizacji projektu

01.05.2012 r. – 31.12.2012 r.

Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

1 osoba

Wartość całego projektu

14 489,50 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

10 142,66 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

8.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej II edycja”

Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Rodziny Zastępczej

______________

okres realizacji projektu

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

1 osoba

Wartość całego projektu

31 367,04 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

20 997,12 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

9.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Prawne i psychopedagogiczne aspekty rodzicielstwa zastępczego” realizowany w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012

„Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” ______________

okres realizacji projektu

01.06.2012 r. – 31.12.2012 r.

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, prowadzenia rodzinnych domów dziecka oraz doszkalanie już istniejących rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

20 osób

Wartość całego projektu

10 000,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

50 00,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

10.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt realizowany w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego oraz remontu lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, wynagrodzenie osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej

planowane jest objęcie wsparciem

28 osób

Wartość całego projektu

42 933,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

40 786,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Cyfrowa Szkoła”

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych

______________

okres realizacji projektu

01.12.2012 r. – 31.07.2013 r.

Realizacja programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w klasach IV-VI

34 os.

Wartość całego projektu

61 078,00 zł

Wartość dofinansowania

45 502,70 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

12.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie pt. „Śladami historii”

______________

okres realizacji

03.2012 r.

Propagowanie historii Regionu Pomorza Zachodniego wśród uczniów niepełnosprawnych

130 os.

Wartość całego projektu

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

1 176,02 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

13.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zorganizowanie wycieczki dla wychowanków SOSW Suliszewo Częstochowa – Kraków – Wadowice – Wieliczka – Oświęcim”

______________

okres realizacji

09.2012 r.

Poznawanie historii Polski. Budzenie uczuć patriotycznych i kształcenia postaw patriotycznych.

29 osób

Wartość całego projektu

11 000,00 zł

Wartość dofinansowania

5 940,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

14.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zorganizowanie wigilii”

______________

okres realizacji

12.2012 r.

Impreza o charakterze kulturalno integracyjnym

120 os.

Wartość całego projektu

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

1 500,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

15.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zorganizowanie festynu rodzinnego

______________

okres realizacji

05.2012 r.

Kształtowanie pozytywnych emocji i rozwój akceptacji wśród społeczności Ośrodka, rozwijanie kontaktów interpersonalnych między uczestnikami oraz ich rodzinami.

100 os.

Wartość całego projektu

2 700,00 zł

Wartość dofinansowania

1 188,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

16.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Program wyrównywania różnic między regionami 2 w obszarze D

______________

okres realizacji

08.2012 r.

Zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych mieszkanek oraz likwidacja barier transportowych dla os. niepełnosprawnych

104 osoby

Wartość całego projektu

129 240,00 zł

Wartość dofinansowania

64 620,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

17.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zakup i montaż windy w DPS Brzeziny”

______________

okres realizacji

07-11.2012 r.

Umożliwienie niepełnosprawnym pensjonariuszkom domu poruszających się na wózkach lub przy pomocy opiekunów przemieszczanie się pomiędzy parterem a piętrem  w obrębie obiektu DPS

104 osoby

Wartość całego projektu

392 986,00 zł

Wartość dofinansowania

195 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

18.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Dzień sportu” ______________

okres realizacji

06.2012 r.

Organizacja imprezy okolicznościowej dla pensjonariuszek DPS Brzeziny

104 osoby

Wartość całego projektu

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

990,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

19.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wyjazd mieszkanek DPS Brzeziny do zoo do Poznania”

______________

okres realizacji

07.2012 r.

Organizacja wyjazdu dla mieszkanek DPS Brzeziny

40 osób

Wartość całego projektu

3 500,00 zł

Wartość dofinansowania

1 995,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

20.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wyjazd mieszkanek DPS Brzeziny do ogrodu dendrologicznego do Przelewic”

______________

okres realizacji

07.2012 r.

Organizacja wyjazdu dla mieszkanek DPS Brzeziny

40 osób

Wartość całego projektu

2 887,50 zł

Wartość dofinansowania

1 487,50 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

21.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Brzezińskie lato” ______________

okres realizacji

08.2012 r.

Organizacja imprezy okolicznościowej dla pensjonariuszek DPS Brzeziny

104 osoby

Wartość całego projektu

5 774,70 zł

Wartość dofinansowania

2 974,70 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

22.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Impreza Andrzejkowa dla mieszkanek DPS Brzeziny” ______________

okres realizacji

11.2012 r.

Organizacja imprezy okolicznościowej dla mieszkanek DPS Brzeziny

104 osoby

Wartość całego projektu

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

1 800,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

23.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zamkowy dzień osób niepełnosprawnych pod hasłem podwodny świat”

______________

okres realizacji

06.2012 r.

Integracja środowiska osób niepełnosprawnych

200 os.

Wartość całego projektu

2 167,48 zł

Wartość dofinansowania

1 200,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

24.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Festyn Rodzinny” ______________

okres realizacji

05.2012 r.

Spotkanie wychowanków z rodziną

120 os.

Wartość całego projektu

1 003,08 zł

Wartość dofinansowania

500,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

25.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organizacja wycieczki do Bałtyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie  dla wychowanków SOSW Niemieńsko

______________

okres realizacji

09.2012 r.

Wycieczka kulturalno – rekreacyjno - integracyjna

60 os.

Wartość całego projektu

4 140,32 zł

Wartość dofinansowania

2 442,78 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

26.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zajęcia integracyjne pod hasłem „Święto jesieni – dzień pieczonego ziemniaka”

______________

okres realizacji

10.2012 r.

Impreza o charakterze kulturalno – rekreacyjno integracyjnym

70 os.

Wartość całego projektu

875,00 zł

Wartość dofinansowania

525,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

27.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Impreza andrzejkowa dla wychowanków SOSW Niemieńsko

______________

okres realizacji

11.2012 r.

Impreza o charakterze kulturalno – rekreacyjno integracyjnym

75 os.

Wartość całego projektu

875,00 zł

Wartość dofinansowania

525,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

28.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wigilia Zamkowa” ______________

okres realizacji

12.2012 r.

Impreza o charakterze kulturalno integracyjnym

105 os.

Wartość całego projektu

1 550,00 zł

Wartość dofinansowania

930,00 zł-

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

29.

Narodowa Agencja Programowa

„Migracja: Integracja przez edukację”

W ramach programu uczenia się przez całe życie. Comenius partnerski projekt szkół

______________

okres realizacji projektu

01.08.2011 r. -31.07.2013 r.

Celem projektu  jest zrozumienie zjawiska migracji, by pomóc uczniom poznać własną tożsamość jako obywateli zjednoczonej Europy

planowane jest objecie wsparciem 50 os. do tej skorzystały 22 osoby

Wartość całego projektu

84 662,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

60 695,23 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie

 

RAZEM

wartość ogólna projektów

9 336 961,22 zł

wartość dofinansowania na rok 2012

3 635 134,61 zł

 

 

Podsumowanie:

Łączna wartość 17 552 565,91 zł jest to wartość ogólna projektów oraz zdań kilkuletnich realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Choszczeńskiego w różnych okresach czasu, 7 155 304,86 zł jest to wartość dofinansowania projektów w roku 2012.

 

 Projekty finansowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków UE zrealizowane przez powiat choszczeński w 2011 r.

Lp

Nr działania/poddziałania

termin realizacji

Nazwa projektu

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota

przyznanych

środków

Jednostka realizująca projekt

1

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Każdy z nas ma szansę

 

Wzrost poziomu efektywności kształcenia
w zakresie wpływającym bezpośrednio na rozwój intelektualny
 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Suliszewie, w okresie od 01.01.10 r. do 30.06.11.

 

45 osób

 

Wartość całego projektu: 261 396,73 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

61 264,00 zł

SOSW
w Suliszewie

2

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Solidna edukacja to lepsza przyszłość uczniów ZS Nr 1 w Choszcznie

 

Pobudzenie aktywności edukacyjnej wśród
 uczniów kl. LO  ZS nr 1
w roku szkolnym 2009/2010-2010/2011

poprzez  organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, specjalistycznych
 i doradztwa

 

702 osoby

Wartość całego projektu: 432 476,00 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

126 018,37 zł

Zespół Szkół Nr 1
w Choszcznie

3

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Równy start w dorosłość szansą dla każdego

Podniesienie wśród  uczniów LO ZS Nr2 podstawowych umiejętności i kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edukacji oraz funkcjonowania społecznego.

 

244 osoby

Wartość całego projektu: 457 519,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

155 796,09  

Zespół Szkół Nr 2
w Choszcznie

4

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samo zatrudnienia

Nie trać czasu, załóż własną firmę-spełnij się zawodowo! II

Pomoc w założeniu
 i funkcjonowaniu w pierwszym roku działalności nowym 30 przedsiębiorstwom oraz przygotowanie 72 osób do założenia i prowadzenia własnych firm na terenie powiatu choszczeńskiego

83 osoby

Wsparcie pomostowe udzielono 30 osobom

Wartość całego projektu: 1 796 855,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

946 617,00 zł

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

5

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

01.01.2008 – 31.12.2013

Lepsza przyszłość

Podniesienie poziomu zatrudnienia wśród bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w Choszcznie

grupa docelowa -1419 osób i 10 przedsiębiorstw

Od 2008 r. objęto do dnia dzisiejszego 1408 osób i 9 przedsiębiorstw

Wartość całego projektu: 12 440 800,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

1 736 900,00 zł

 

PUP
w Choszcznie

6

7.1 Rozwój, upowszechnianie aktywnej integracji

01.01.2011 – 31.12.2011

Kieruj swoim losem

Integracja  społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób z powiatu choszczeńskiego

151 osób

Wartość całego projektu wraz z partnerami i wkładem własnym:

1 672 980,97 zł

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

1 502 499,73 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

505 281,06 zł

PCPR

w

Choszcznie

7

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

2008-2011

(Schetynówki)

 

 

 

Całkowita kwota dofinansowania: 6 875 967,59 zł Łącznie na 470 km  wyremontowano 36,74 km dróg powiatowych.

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

3 000 000,00 zł

Remont na odcinku Pełczyce – Jarosławsko – granice powiatu.

Długość odcinka 11,700 km

 

PZD

W

Choszcznie

 

8

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

 

 

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

558 000,00 zł

PZD

W

Choszcznie

 

9

Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej (budowa hali sportowej przy ZS nr 2 w Choszcznie)

 

Całkowita kwota dofinansowania:

1 500 000,00 zł Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

400 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

RAZEM

     14 563 614,05 zł

 

 6 931 876,52 zł

 

 

 

 

Projekty ze środków ministerialnych oraz dotacji celowej PFRON zrealizowane przez powiat w 2011 r.

L.p

Instytucja ogłaszająca konkurs

Nazwa zadania

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Kwota

przyznanych

środków na 2011 r.

Jednostka realizująca projekt

1

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Tyczka

Utworzenie środowiskowej pomocy
w postaci tworzenia zespołów wsparcia dziecka i rodziny pod nazwą Tyczka. Udzielanie szeroko rozumianej pomocy wsparcia i edukacji w formie poradnictwa, konsultacji, warsztatów, szkoleń, grup samopomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych, spotkań i wyjazdów terapeutycznych, socjoterapeutycznych, akcji informacyjno – edukacyjnych. Zadanie było  skierowane  do będących pod opieką naszego powiatu  rodzin zastępczych ich wychowanków, a także całej społeczności lokalnej powiatu choszczeńskiego

 

150 osób

Wartość całego projektu: 62582,00 zł

 

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

50 000,00 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

62 582,00 zł

PCPR w Choszcznie

2

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Oswoić nieznane

 wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej działających na terenie powiatu choszczeńskiego poprzez organizację cyklu zajęć, warsztatów i treningów skierowanych do wstępujących w proces usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych oraz ich opiekunów.

60 osób

Wartość całego projektu: 21 253,00 zł

 

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

17 000,00 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

21 253,00 zł

PCPR w Choszcznie

3

Wojewoda Zachodniopomorski

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Rrealizacja przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 

-

Wartość:
213 000,00 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

161 486,00 zł

Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

 

 

4

PFRON

Brzezińskie Lato

Impreza mająca na celu integrację społeczną, w której wzięły udział wszystkie mieszkanki DPS Brzeziny

104 osoby

Wartość:
2460,00 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

2 460,00 zł

 

DPS Brzeziny

5

PFRON

Wyjazd do teatru lalek „Pleciuga”

Zadanie o charakterze kulturalno – integracyjnym i rekreacyjnym

35 osób

Wartość:
1 500,00 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

1 500,00 zł

DPS Brzeziny

6

PFRON

VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie

VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim pt. „Rekreacja, turystyka, wypoczynek
 w moim regionie”

180 osób

Wartość całego zadania:
3 040,00 zł

 

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

1185,60 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

3 040,00 zł

SOSW Suliszewo

7

PFRON

VII Zlot Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Integracja młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim

150 osób

Wartość całego zadania :
7 000,00 zł

 

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

1 900,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

7 000,00 zł

SOSW Suliszewo

8

PFRON

Wycieczka 3-dniowa

Wycieczka 3 –dniowa „Śladami Piastów”

40 osób

Wartość całego zadania :
14 500,00 zł

 

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

6 000,00 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

14 500,00 zł

SOSW Suliszewo

9

PFRON

„Wigilia”

Organizacja wigilii dla dzieci i młodzieży z SOSW Suliszewo, zapoznanie z tradycją podczas wieczoru wigilijnego ( jasełka, śpiewanie kolęd, podzielenie się opłatkiem)

120 osób

Wartość całego zadania :
2 700,00 zł

 

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

1 300,00 zł

 

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

2 700,00 zł

SOSW Suliszewo

10.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa

Comenius

Realizacja projektów partnerskich szkół Comenius:

 „Poznać, by się lepiej zrozumieć’ we współpracy ze szkołami Francji, Włoch i Niemiec

„Nasza kultura, naszą wizytówką” we współpracy ze szkołą włoską na Sycylii”

102 osoby

Wartość zadania:

214 588,81 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

214 588,81 zł

ZS Nr 1 w Choszcznie

11.

Wojewódzki Urząd Pracy

Piramida kompetencji

Podniesienie kluczowych kompetencji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie mających bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi

17 osób

Wartość zadania:

102 438,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

102 438,00 zł

PUP Choszczno

RAZEM

645 061,81 zł

593 547,81 zł