Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu Drukuj
Wpisany przez Jakub Łoński   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 14:32

 

Zawiadamiam, że XXII Sesja Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie, przy ul. Bol. Chrobrego 31A (Kawiarenka).

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.

2. STWIERDZENIE QUORUM.

3. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

5. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.  

6. INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA O STANIE ŚRODOWISKA NA OBSZARZE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA 2016 R.

7. INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATU W 2017 R.

8. PODJĘCIE UCHWAŁ:

8.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM

8.1.1 ODCZYTANIE OPINII KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I FINANSÓW;
8.1.2 ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA 2018 R.;
8.1.3 ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA 2018 R.;
8.1.4 DYSKUSJA NAD PROJEKTEM BUDŻETU;
8.1.5 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2018 - DRUK NR 193

8.2  PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2029

8.2.1 ODCZYTANIE OPINII KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I  FINANSÓW;
8.2.2 ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2017-2029;
8.2.3 DYSKUSJA;
8.2.4 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2029 – DRUK NR 194

8.3 W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY POWIATU W CHOSZCZNIE NA ROK 2018 – DRUK NR 195;

8.4 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU W CHOSZCZNIE NA ROK 2018 – DRUK NR 196;

8.5 W SPRAWIE PRZEKAZANIA PETYCJI – DRUK 197;

8.6 W SPRAWIE UCHWALENIA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024” – DRUK NR 198;  

8.7 W SPRAWIE OKREŚLENIA RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DLA NAUCZYCIELI  KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU ICH PRZYZNAWANIA - DRUK NR 199;

8.8 W SPRAWIE WYRAŻENIA WOLI PRZYSTĄPIENIA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO DO PARTNERSKIEJ  WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. „BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 W RAMACH IX ,OSI PRIORYTETOWEJ – „INFRASTRUKTURA PUBLICZNA”, DZIAŁANIE 9.10 – „WSPARCIE ROZWOJU E–USŁUG PUBLICZNYCH” -  DRUK NR 200;

8.9 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ POWIATU I PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2017R – DRUK NR 201;

8.10 W SPRAWIE USTALENIA TRYBU UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELANYCH DLA PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ POWIAT CHOSZCZEŃSKI - DRUK NR 202

8.11 W SPRAWIE USTALENIA TRYBU UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELANYCH  DLA PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY  INNE NIŻ POWIAT CHOSZCZEŃSKI – DRUK NR 203;

8.12 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2017 R. – DRUK NR 204;

8.13 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XVI/127/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017- 2029 – DRUK NR 205;

9. SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY POWIATU W CHOSZCZNIE ZA ROK 2017.

10. SPRAWOZDANIA KOMISJI RADY POWIATU Z WYKONANIA PLANÓW PRACY ZA ROK 2017;
10.1 SPRAWOZDANIE KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I FINANSÓW;
10.2 SPRAWOZDANIE KOMISJI EDUKACJI I ZDROWIA;
10.3 SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNICTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO.        

11. INTERPELACJE, ZAPYTANIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.

12. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.Przewodniczący Rady
/- / Stanisław Dycha